SANK:n toteuttamat hankkeet

Ihmisiä tietokoneella


Saaristo-ohjelma 2020-2030

Parhaillaan käynnissä oleva saaristo-ohjelman laadinta nostaa esiin tavoitteita ja esittää kehittämisteemoja saaristoalueiden kehittämiseksi vuosille 2020-2030. Kyseessä on kuudes saaristopoliittinen ohjelma. Se jatkaa edeltäjiensä työtä saaristojen pitkäjänteiseksi ja tietoperustaiseksi kehittämiseksi. Ohjelma laadintaan yhteistyössä eri viranomaistahojen ja järjestöjen kanssa, sekä saaristolaisia kuunnellen: ohjelman valmistelun aikana kuullaan yli 2 100 saariston asukkaan ja saariston asioista kiinnostuneiden henkilöiden ajatuksia. 

Valmiista saaristo-ohjelmasta tiedotetaan laajasti loppuvuodesta 2020. 

Saaristokriteeriselvitys

Saaristokriteereiden selvitystyö muodostuu kahdesta kokonaisuudesta; saariston käsitteen tarkentamisesta sekä saaristokuntaa määrittelevien kriteereiden laatimisesta. Selvityksen tavoitteena on tasapuolinen ja läpinäkyvä kriteeristö, joka vähentää sekä saariston käsitteen että saaristokunnan määritelmän tulkinnanvaraisuutta. Tarkoituksena on, että uusi saaristokuntia määrittävä kriteeristö ottaa paremmin huomioon saariston olosuhteet sekä sen vaikutukset kuntatalouteen, saariston asukasmäärän lisäksi. Saariston vakituisen asukasmäärän lisäksi on tavoitteena huomioida myös vapaa-ajan asuminen, ihmisten monipaikkaisuus. 

Saaristoalueiden ja saaristokuntien määrittämisessä on tarkoituksena käyttää hyväksi paikkatieto- sekä muuta tilastoaineistoa. Tavoitteena on määritellä kaikki Suomen saaristokunnat ja -osakunnat ja päästä pois nykytilanteesta, jossa määräajoin esitetään uusia saaristokuntia ja -osakuntia asetukseen mukaan otettavaksi.
Selvitystyö laaditaan tiiviissä yhteistyössä nykyisten saaristokuntien ja -osakuntien kanssa.

Tulevaisuuden saaristoliikenneselvitys

Tulevaisuuden saaristoliikenne –selvitys on saaristoliikennetyöryhmän käynnistämä selvitystyö, jonka tavoitteena on tuottaa ajantasaista ja tulevaisuutta luotaavaa tietoa saaristoliikenteen kehittämiseen liittyen huomioiden kalustoa ja liikennöintiä koskevat määräykset, niiden kehittymisen, sekä asiakaskunnan ja palveluntuottajien tarpeet. Selvitystyössä tarkastellaan myös ennakointimenetelmiä hyödyntäen uusia, vaihtoehtoisia tapoja järjestää tulevaisuuden saaristoliikenne. Saaristoliikenteellä tarkoitetaan tässä selvitystyössä yhteysalusliikennettä. 

Selvityksen osa-alueet:

 • asiakaskunnan ja palveluntuottajan tarpeet
 • kalusto ja liikennöinti
 • liikenteen digitalisaation antamat mahdollisuudet liikenteen kehittämiseksi
 • liikenteen rahoitus ja hallinnointi
 • saaristoliikenne 2.0 – visio tulevaisuuden saaristoliikenteestä

Saaristo- ja vesistöaluepolitiikat Euroopassa

Marraskuussa 2018 valmistuneen Saaristo- ja vesistöaluepolitiikat Euroopassa - selvityshankkeen tavoitteena oli luoda kuva Euroopan maiden ilman kiinteää tieyhteyttä olevien saarten, nk. vakinaisesti asuttujen saarten määrästä ja väestöstä, saaristo- ja vesistöalueiden huomioimisesta aluepolitiikassa sekä analysoida ja verrata tuloksia Suomea koskeviin vastaaviin tietoihin ja tehdä kehittämissuosituksia EU:n seuraavaa ohjelmakautta varten. Selvitys osoittaa, että Suomella Euroopan suurimpiin kuuluvana saaristo- ja vesistömaana on eurooppalaisittain kehittynyt lakiin perustuva saaristopolitiikka.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161269

Saaristopolitiikan arviointi

Marraskuussa 2018 valmistuneessa arviointiraportissa arvioidaan saaristopolitiikan toteuttamista aina saaristolain voimaanastumisen ajoista alkaen. Arvioinnin painopiste on kuitenkin lähimenneisyydessä ja käynnissä olevan saaristopolitiikan toteutuksessa. Arvioinnin tavoitteena onkin tukea voimassa olevan valtakunnallisen saaristo-ohjelman toteuttamista ja sekä pohjustaa tulevien kausien ja ohjelmien valmistelua. Arvioinnissa on esitetty näkemyksiä ja tulkintoja siitä, miten saaristopolitiikkaa tulisi kehittää ja painottaa, jotta se pystyy paremmin vastaamaan muuttuneeseen toimintaympäristöön.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161143

Jakamistalous saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden mahdollisuutena

Elokuussa 2018 valmistuneen selvityksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko ja missä asioissa jakamistaloudesta saada hyötyjä aluekehitykselle saaristo-, rannikko- ja vesistöalueilla. Selvityksen mukaan saaristo-, rannikko- ja vesistöalueilla on erinomaiset mahdollisuudet hyötyä jakamistaloudesta. Vapaata hyödynnettävää rakennus-, vene-, kone-, työvoima- ja muuta kapasiteettia on paljon. Jakamistaloudesta kiinnostuneiden määrä on jo nyt suuri.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161075

Saaristo- ja vesistömatkailun hyvät tuotteet

Toukokuussa 2018 valmistuneen selvityksen tarkoituksena oli etsiä, analysoida ja nostaa esiin Suomen ja valittujen ulkomaiden saaristo-, rannikkoa- ja vesistömatkailun toteutettuja tai suunnitteilla olevia parhaita tuotteita. Selityksen loppuraportti sisältää 80 hyvän matkailutuotteen ja 16 toimintatavan esittelyn. Selvitys osoitti, että Suomen vesistöalueiden matkailullisessa kehittämisessä on tarjolla hyvin paljon erilaisia mahdollisuuksia.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160844

Muuta

 • Nuoret aikuiset mökkiläisinä 2030 -selvitys: Lue lisää
 • Suomen saaristo- ja vesistömatkailusta eurooppalainen vetovoimatekijä -selvitys, 2017: Lue lisää
 • Mökkibarometri 2016: Lue lisää
 • Kalamarkkinatapahtumien kehittäminen -selvitys, 2016: Lue lisää
 • Saaristoaluekriteerit -selvitys, 2016: Lue lisää
 • Tonttien tarjonta ja kysyntä sekä rakentamispolitiikka saaristokuntien ja
  saaristo-osakuntien ilman kiinteää tieyhteyttä olevassa saaristossa, TEM
  raportteja, 19/2011: Lue lisää
 • Lumen ja jään hyödyntäminen matkailussa Suomessa ja muissa maissa. TEM raportteja, 10/2011: Lue lisää
 • Loma-asumisen taloudelliset ja tyollisyysvaikutukset. TEM raportteja, 21/2011: Lue lisää