SANK:n toteuttamat hankkeet

Ihmisiä tietokoneella

Mökkibarometri 2021

Mökkibarometrin 2021 tulosten mukaan keskimääräinen vapaa-ajan asunnolla vietetty vuorokausimäärä on kasvanut huomattavasti. Mökkibarometrissa 2016 käyttövuorokausien määrä oli 79, kun uusimman aineiston mukaan käyttövuorokausien määrä on jo 103.

Lähes 40 prosentilla vapaa-ajan asunnoista käytön arvellaan lisääntyvän paljon tai jonkin verran tulevien kolmen vuoden aikana. Mökkibarometrissa 2016 tulevaisuuden näkymät mökinkäytön osalta olivat maltillisemmat.

Lue lisää täältä.

Saaristo-ohjelma 2020-2023

Parhaillaan käynnissä oleva saaristo-ohjelman laadinta nostaa esiin tavoitteita ja esittää kehittämisteemoja saaristoalueiden kehittämiseksi vuosille 2020-2023. Kyseessä on kuudes saaristopoliittinen ohjelma. Se jatkaa edeltäjiensä työtä saaristojen pitkäjänteiseksi ja tietoperustaiseksi kehittämiseksi. Ohjelma laadintaan yhteistyössä eri viranomaistahojen ja järjestöjen kanssa, sekä saaristolaisia kuunnellen: ohjelman valmistelun aikana kuullaan yli 2 100 saariston asukkaan ja saariston asioista kiinnostuneiden henkilöiden ajatuksia. 

Lue lisää täältä.

Saaristokriteeriselvitys

Saaristokriteereiden selvitystyö muodostuu kahdesta kokonaisuudesta; saariston käsitteen tarkentamisesta sekä saaristokuntaa määrittelevien kriteereiden laatimisesta. Selvityksen tavoitteena on tasapuolinen ja läpinäkyvä kriteeristö, joka vähentää sekä saariston käsitteen että saaristokunnan määritelmän tulkinnanvaraisuutta. Tarkoituksena on, että uusi saaristokuntia määrittävä kriteeristö ottaa paremmin huomioon saariston olosuhteet sekä sen vaikutukset kuntatalouteen, saariston asukasmäärän lisäksi. Saariston vakituisen asukasmäärän lisäksi on tavoitteena huomioida myös vapaa-ajan asuminen, ihmisten monipaikkaisuus. 

Saaristoalueiden ja saaristokuntien määrittämisessä on tarkoituksena käyttää hyväksi paikkatieto- sekä muuta tilastoaineistoa. Tavoitteena on määritellä kaikki Suomen saaristokunnat ja -osakunnat ja päästä pois nykytilanteesta, jossa määräajoin esitetään uusia saaristokuntia ja -osakuntia asetukseen mukaan otettavaksi.

Selvitystyö laaditaan tiiviissä yhteistyössä nykyisten saaristokuntien ja -osakuntien kanssa.

Tulevaisuuden saaristoliikenneselvitys

Tulevaisuuden saaristoliikenne –selvitys on saaristoliikennetyöryhmän käynnistämä selvitystyö, jonka tavoitteena oli tuottaa ajantasaista ja tulevaisuutta luotaavaa tietoa saaristoliikenteen kehittämiseen liittyen huomioiden kalustoa ja liikennöintiä koskevat määräykset, niiden kehittymisen, sekä asiakaskunnan ja palveluntuottajien tarpeet. Selvitystyössä tarkasteltiin myös ennakointimenetelmiä hyödyntäen uusia, vaihtoehtoisia tapoja järjestää tulevaisuuden saaristoliikenne. Saaristoliikenteellä tarkoitetaan tässä selvitystyössä yhteysalusliikennettä. 

Selvityksen osa-alueet:

 • asiakaskunnan ja palveluntuottajan tarpeet
 • kalusto ja liikennöinti
 • liikenteen digitalisaation antamat mahdollisuudet liikenteen kehittämiseksi
 • liikenteen rahoitus ja hallinnointi
 • saaristoliikenne 2.0 – visio tulevaisuuden saaristoliikenteestä

Lue lisää täältä.

Saaristo- ja vesistöaluepolitiikat Euroopassa

Marraskuussa 2018 valmistuneen Saaristo- ja vesistöaluepolitiikat Euroopassa - selvityshankkeen tavoitteena oli luoda kuva Euroopan maiden ilman kiinteää tieyhteyttä olevien saarten, nk. vakinaisesti asuttujen saarten määrästä ja väestöstä, saaristo- ja vesistöalueiden huomioimisesta aluepolitiikassa sekä analysoida ja verrata tuloksia Suomea koskeviin vastaaviin tietoihin ja tehdä kehittämissuosituksia EU:n seuraavaa ohjelmakautta varten. Selvitys osoittaa, että Suomella Euroopan suurimpiin kuuluvana saaristo- ja vesistömaana on eurooppalaisittain kehittynyt lakiin perustuva saaristopolitiikka.

Lue lisää täältä.

Muuta

 • Saaristopolitiikan arviointi, 2018: Lue lisää
 • Saaristo- ja vesistömatkailun hyvät tuotteet, 2018: Lue lisää
 • Jakamistalous saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden mahdollisuutena, 2018: Lue lisää
 • Nuoret aikuiset mökkiläisinä 2030 -selvitys: Lue lisää
 • Suomen saaristo- ja vesistömatkailusta eurooppalainen vetovoimatekijä -selvitys, 2017: Lue lisää
 • Mökkibarometri 2016: Lue lisää
 • Kalamarkkinatapahtumien kehittäminen -selvitys, 2016: Lue lisää
 • Saaristoaluekriteerit -selvitys, 2016: Lue lisää
 • Tonttien tarjonta ja kysyntä sekä rakentamispolitiikka saaristokuntien ja
  saaristo-osakuntien ilman kiinteää tieyhteyttä olevassa saaristossa, TEM
  raportteja, 19/2011: Lue lisää
 • Lumen ja jään hyödyntäminen matkailussa Suomessa ja muissa maissa. TEM raportteja, 10/2011: Lue lisää
 • Loma-asumisen taloudelliset ja tyollisyysvaikutukset. TEM raportteja, 21/2011: Lue lisää