Kansalliset suuntaviivat

Saaristopolitiikka kytkeytyy seuraaviin kansallisiin strategioihin ja suuntaviivoihin.

Kansalliset suuntaviivat

Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma

Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma on Maaseutupolitiikan neuvoston toimintaohjelma ja kansallisen laajan maaseutupolitiikan väline.

maaseutupolitiikka.fi/paatoksenteontueksi/tietoa/kokonaisohjelma

Kansallinen kaupunkistrategia

Kansallinen kaupunkistrategia valmistellaan valtiovarainministeriön koordinoimana kaupunkien ja eri ministeriöiden vuoropuheluna. Ministeriöiden kaupunkipolitiikan asiantuntijoista koottu tiimi ja kaupunkien edustajat vastaavat yhdessä strategian kokoamisesta. Strategia valmistuu kesällä 2020.

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt uuden strategian valmistelun huhtikuussa 2020. Sitä edeltävä strategia on vuodelta 2016. 

tem.fi/energia-ja-ilmastostrategia

Kansallinen metsästrategia 2025

Kansallinen metsästrategia kuvaa metsäalan tärkeimmät tavoitteet, joihin julkinen valta keskittyy osana alan yhteistä kehittämistä. Strategia tavoittelee seuraavia päämääriä: 1) Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille, 2) metsäala ja sen rakenteet uudistuvat ja monipuolistuvat, 3) metsät ovat aktiivisessa, taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävässä ja monipuolisessa käytössä.

mmm.fi/kms

Kestävän kasvun agenda

Kestävän kasvun agenda on pitkäjänteinen, yli hallituskausien ulottuva kasvupolitiikan hahmotus, josta virkamiesvalmistelu voi nostaa kulloiseenkin poliittiseen päätöksentekoon soveltuvia esityksiä politiikkajohdonmukaisuus säilyttäen. Tavoitteena on jakaa ja kehittää laajasti yhteistä ymmärrystä talouskasvun merkityksestä, mekanismeista sekä hallinnon ja politiikan keinoista vaikuttaa siihen.

tem.fi/kestavan-kasvun-agenda

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma 2022

Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2022 päämääränä on, että suomalaisella yhteiskunnalla on kyky hallita ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja sopeutua ilmastossa tapahtuviin muutoksiin. Sopeutumissuunnitelman keskeisin linjaus on ilmastonmuutokseen sopeutumisen ottaminen osaksi kaikkien toimialojen tavanomaista suunnittelua, toimeenpanoa ja kehittämistä.

mmm.fi/documents/1410837/1516663/2014_5_lmastonmuutos.pdf/1716aa76-8005-4626-bae0-b91f3b0c6396

Kansallinen biotalousstrategia

Suomen kansallisen biotalousstrategian tavoitteena on luoda uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja biotalouden liiketoiminnan kasvulla sekä korkean arvonlisän tuotteilla ja palveluilla, turvaten samalla luonnon ekosysteemien toimintaedellytykset. Strategian johtoajatuksena on, että Suomessa luodaan kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin ja synnytetään sekä kotimaahan että kansainvälisille markkinoille uutta liiketoimintaa, joka tuo hyvinvointia koko Suomelle.

biotalous.fi/suomi-kehittaa/biotalousstrategia/