Saaristoasiain neuvottelukunta

Saaristoasiain neuvottelukunta on keskeinen toimija saaristoasioiden hoidossa.

Saaristoasiain neuvottelukunta (SANK) on pysyvä valtioneuvoston asettama neuvottelukunta, jonka toiminta perustuu saaristolakiin (494/1981) ja saaristoasiain neuvottelukunnasta annettuun asetukseen (387/1987, 1316/1993, 752/2019).

Neuvottelukunta osallistuu saaristoalueiden kehittämiseen yhdessä maakuntien, kuntien, valtion viranomaisten ja muiden osapuolten kanssa. Neuvottelukunnalla on oma sihteeristö, johon kuuluu päätoiminen pääsihteeri. Sihteeristön jäsenet edustavat ministeriöitä, maakunnanliittoja, kuntia ja saaristolaisia. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnan saaristotoimikunnan edustaja osallistuu neuvottelukunnan kokouksiin asiantuntijajäsenenä.

Saaristoasiain neuvottelukunnalla on keskeinen rooli saaristolain toteuttamisen seurannassa. Neuvottelukunta valmistelee saariston kehityksen edistämistä koskevia toimenpiteitä sekä seuraa niiden vaikutuksia. Asetuksessa määritetyt saaristoasiain neuvottelukunnan tehtäviä ovat:

  • Seurata saariston kehityksen edistämisestä annetun lain toteutumista,
  • Seurata aktiivisesti saariston oloja ja hankkia niitä koskevia tarpeelliseksi katsottavia
    tietoja
  • Olla yhteistoiminnassa saaristokuntien, saaristo-osakuntien, muiden saaristoalueiden
    ja sisävesialueiden sekä niillä toimivien järjestöjen ja valtion viranomaisten kanssa
  • Valmistella saaristo-ohjelma sekä osallistua valtioneuvoston mahdollisen saaristopoliittisen periaatepäätöksen tai vastaavan muun päätöksen valmisteluun yhteistyössä kuntien, maakuntien liittojen, valtion viranomaisten ja muiden tahojen kanssa
  • Käsitellä kuntien, maakuntien liittojen, valtion viranomaisten, järjestöjen sekä tarvittaessa muiden tahojen neuvottelukunnalle tekemiä esityksiä
  • Tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja.

Edellä lueteltujen tehtävien lisäksi saaristoasiain neuvottelukunta organisoi vuosittain useita kehittämishankkeita, jotka kohdistuvat esimerkiksi saariston elinkeinoelämän kehittämiseen, vapaa-ajan asumisen ja mökkeilyn hyödyntämiseen alueiden voimavarana ja liikenteen palvelutason parantamiseen.