Saaristoasiain neuvottelukunnan kausi 2019-2023

Tutustu SANK:n ja sihteeristön toimintaan toimikaudella 2019-2023.

Isoja kokonaisuuksia

 • Saaristoasiain neuvottelukunnan laatima saaristo- ja vesistöalueiden valtakunnallinen kehittämisohjelma, Ihmisten saaristo, vuosille 2020-2023 valmistui vuonna 2020. Ohjelman kantavana teemana on visio hyvän elämän saaristosta ja ajatus siitä, että elinvoimainen saaristo tuo hyvinvointia koko yhteiskuntaan. Lue lisää saaristopolitiikka.fi-sivuilta. 

  Ohjelman jalkauttaminen käynnistyi syksyllä 2021. Jalkauttaminen viivästyi noin puolella vuodella koronapandemiasta johtuen, sillä läsnätilaisuuksia ei ollut mahdollista järjestää keväällä. Jalkauttamistilaisuudet järjestettiin kaikissa saaristokunnissa- ja osakunnissa vuosina 2021-2022.

  Vuonna 2021 SANK:n toiminnan painopisteinä olivat saavutettavuus sekä lapset ja nuoret. Vuonna 2022 toiminnan painopisteenä oli saaristokulttuuri.

 • Saaristokriteerityö aloitettiin alkuvuodesta 2020. Työn tavoitteena oli laatia määritelmä saaristoiselle kunnalle. Tavoitteena oli tunnistaa nykyistä paremmin saariston olosuhteet ja sen vaikutukset alueelle. Saaristokriteerityö sulautui osaksi saaristoaluetyypittely- ja saaristolain päivittämistyötä vuosina 2021-2023.

 • Vuosina 2021-2022 toteutettu saaristoaluetyypittely on jatkoa saaristokriteerityölle ja saaristoalueiden määrittelylle. 

  Saaristoluokitus on vuonna 2022 valmistunut tilastollinen ja paikkatietopohjainen alueluokitus, joka mahdollistaa erityyppisten saaristoalueiden ja saaristomaisten manneralueiden kehityksen seuraamisen.

  Suomen saaristoalueet luokitellaan neljään alueluokkaan: sisäsaaristoon, välisaaristoon, ulkosaaristoon ja saaristomaisiin manneralueisiin. Saaristoalueisiin kuulumattomat alueet on luokiteltu muiksi vesi- ja manneralueiksi.

  Tutustu saaristoaluetyypittelyyn tarkemmin saaristopolitiikka.fi -sivuilla. 

 • Maa- ja metsätalousministeriön perustama virkamiestyöryhmä laati vuosina 2021-2022 arviomuistion saaristolain päivittämistarpeista. Muistion tarkoituksena on toimia pohjana saaristolain päivittämistyössä, johon voidaan aikaisintaan ryhtyä vuonna 2023 alkavalla hallituskaudella. Muistio oli lausuntokierroksella alkuvuoteen 2023 saakka. 

  Arvio saaristolain päivittämistarpeesta on luettavissa valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtossa.

 • Saaristoasiain neuvottelukunta laati vuonna 2022 tavoitteensa tulevalle hallituskaudelle. Tavoitteet julkistettiin Saariston superpäivillä eduskunnassa 9.11.2022. 

  Tavoitteet tulevalle hallituskaudelle vahvistavat saariston elinvoimaa, kokonaisturvallisuutta ja resilienssiä sekä asemaa koko maan turvallisuuden näkökulmasta. Tutustu tavoitteisiin tarkemmin saaristopolitiikka.fi-sivuilla. 

 • Vuosina 2020-2023 toimivat seuraavat työryhmät:

  • Saaristoekspertit 2020
  • Saaristoliikennetyöryhmä 2020-2021
  • Yksityistielossityöryhmä 2020-2022

  Tutustu työryhmiin tarkemmin saaristopolitiikka.fi-sivuilla.

 • Neuvottelukunnan hanketyö vuosina 2019-2023:

  • 100 syytä matkailla Suomessa -kampanja
  • Saaristo-ohjelman laadinta
  • Tulevaisuuden saaristoliikenne –selvitys
  • Saaristokriteeriselvitys
  • Mökkibarometri 2021
  • Selvitys veneilyn talous- ja työllisyysvaikutuksista
  • Arviointi lasten sivistyksellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumisista peruskoulujen lakkautuksissa
  • Suomen saaristoalueet tilastojen kertomana
  • Maakuntien saaristoalueet tilastojen kertomana
  • Suomenkielinen Saaristo-lehti
  • Mökkeilyn hiilijalanjäljen selvittäminen

  Hanketyöhön voit tutustua tarkemmin saaristopolitiikka.fi-sivuilla.

 • Saaristoasiain neuvottelukunta (SANK) ja maaseutupolitiikan neuvosto (MANE) rahoittavat ensimmäistä kertaa yhteistä verkostohanketta. Verkosto on nimeltään Skärgård och landsbygd i samverkan - Saaristo ja maaseutu yhteistyössä (SALT) ja sen tavoitteena on vahvistaa saariston ja maaseudun yhteistoimintaa sekä kannustaa nuoria jäämään tai palaamaan kotiseudulleen.

  Teemaverkosto paneutuu vuosina 2022–2024 maanlaajuisen lapsille ja nuorille tarkoitetun saaristo- ja maaseutuakatemian luomiseen. Esikuvana tulee olemaan Saaristomeren UNESCO-biosfäärialue ja sen yhteydessä tapahtuva pedagoginen toiminta.

  Verkoston toimintaa johtaa Åbo Akademin Saaristoinstituutti.

  Tutustu verkoston toimintaan tarkemmin saaristopolitiikka.fi-sivuilla. 

Vuosi 2019

 • Uusi neuvottelukunta kokoontui ensimmäisen kerran 18.9.2019. Loppuvuonna pidettiin lisäksi kaksi kokousta.

  Näissä kokouksissa keskusteltiin mm. seuraavista asioista:

  • Saaristopolitiikan tavoitteet ja painopisteet
  • Sihteeristön ja työryhmien asettaminen
  • Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja -osakunnista 
  • Saaristoliikenne
  • Saaristo-ohjelma 2020-2023
  • Saaristomatkailu ja 100 syytä matkailla Suomessa -kampanja
  • Merialuesuunnittelu
  • Saariston postinjakelu
  • Ahvenanmaan saaristotoimikunta
 • Vuonna 2019 asetettu SANK antoi lausunnot seuraaviin asioihin:

  • Oikeus poiketa yleispalvelukirjeiden viisipäiväisestä jakelusta saaristoalueilla
  • Saaristoliikenteen avustaminen vuosille 2020-2021

Vuosi 2020

 • Neuvottelukunta piti vuonna 2020 kuusi kokousta, joista osa oli läsnä- ja osa etäkokouksia, ja yksi Naantalissa pidetty talvikokous.

  Kokouksissa keskusteltiin mm. seuraavista asioista:

  • MRL-uudistus
  • Ainutlaatuinen saaristomeri -operaatio
  • Maaseutu- ja saaristokoulujen tulevaisuus
  • Saaristo-ohjelman laadinta
  • Saaristokriteerien määrittäminen
  • Metsähallituksen toiminta saaristoalueilla
  • Valtakunnallinen liikennejärjestelmä ja saaristoliikennettä koskevat kirjaukset
  • SANK:n työjärjestys
  • Tulevaisuuden saaristoliikenne –selvitys
  • Suomen merialuesuunntelma
  • SANK:n rahoittama Veden saartamat -dokumenttisarja
 • SANK antoi lausunnot seuraaviin asioihin:

  • Hallituksen esitys laajakaistarakentamisen tuki ja VNA kunnan maksuosuus laajakaistahankkeissa
  • Merialuesuunnittelu
  • Saariston ympäristönhoitoavustukset
  • VLJS vaikutusten arviointiohjelma
  • Lausunto liittyen liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelman valmistelua koskevaan arviomuistioon (SANK:n huomiot mukana MMM:n lausunnossa)

  SANK antoi lisäksi kannanoton postinjakelusta Raaseporissa.

Vuosi 2021

 • Neuvottelukunta piti vuonna 2021 kuusi kokousta, jotka kaikki olivat etäkokouksia.

  Kokouksissa keskusteltiin mm. seuraavista asioista:

  • Laajakaistayhteydet saaristo- ja vesistöalueilla
  • Kalastuselinkeinon nykytila ja tulevaisuus
  • Postilain uudistaminen
  • Saaristoasioiden näkyminen vuoden 2021 kuntavaaleissa
  • CAP-strategiasuunnitelman ja rakennerahasto-ohjelmien valmistelutilanne
  • Toimiva saaristoliikenne: Vihreät matkaketjut –hanke sekä Tulevaisuuden yhteysalusliikenne –selvitys
  • Saaristolain päivittäminen ja siihen liittyä saaristoalueita määrittävä kriteerityö
  • Monipaikkaisuus: Mökkibarometri 2021
  • Veneilyn taloudelliset vaikutukset
  • Suomenlinnan asukasliikenne
  • Tulevaisuuden kuntapolitiikka
  • Merivartioasemiin liittyvät kehittämissuunnitelmat
 • SANK antoi lausunnot seuraaviin asioihin:

  • Hallituksen esitys laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista
  • Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2021-2032
  • Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus ja ympäristöselostus
  • Periaatepäätös meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä
  • Hallituksen esitys liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
  • Postilain arviomuistio
  • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta
  • Hallituksen esitys kaavoitus- ja rakentamislaiksi
  • Sanomalehtien jakelutuen ja sen toteutusvaihtoehtojen arviomuistio
  • Valtioneuvoston asetus sanomalehtien määräaikaista jakelutukea koskien
 • SANK osallistui vuoden 2021 aikana aktiivisesti saaristoasioita koskevaan keskusteluun sekä nosti itse esille saaristo- ja vesistöasioita koskevia kysymyksiä ja vei niitä eteenpäin:

  • Kuntavaaleihin liittyen tehtiin yhdessä Kuntaliiton kanssa vastavalituille kunnanvaltuutetuille perehdytysvideot suomeksi ja ruotsiksi, joissa SANK:n jäsenet kertoivat luottamushenkilötyöstä saaristoisissa kunnissa.
  • Toimivan saaristoliikenteen osalta osallistuttiin LVM:n laatiman valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun saaristoliikenteen osalta. SANK:n on nostanut esille erityisesti yhteysalusliikennettä koskevia kipupisteitä ja vienyt eteenpäin tavoitetta vihreästä saaristoliikenteestä. 
  • Neuvottelukunnan asiantuntemusta hyödynnettiin myös postilain valmistelussa.
  • SANK ja MANE valmistelivat yhteisen kannanoton liittyen laajakaistarakentamistukien kuntaosuuksien alentamiseen.
  • Suomenlinnan asukasyhdistyksen toiveesta SANK otti kantaa Suomenlinnan asukasliikenteen maksuihin.
 • Koronapandemiaan liittyvät rajoitukset vaikuttivat tilaisuuksien järjestämiseen, eikä kaikkia tilaisuuksia ja tapahtumia voitu toteuttaa suunnitellun mukaisesti. Moni tilaisuus kuitenkin onnistui etä- tai hybriditilaisuutena:

  • 18.6. Mökkibarometrin tiedotustilaisuus toimittajille (etätilaisuus)
  • 28.9. HAMA & SANK –tietoisku Maaseutuparlamentissa (etätilaisuus)
  • 26.10. Veneilyn tulo- ja työllisyysvaikutukset –selvityksen julkistaminen saaristoseminaarin yhteydessä (hybriditilaisuus)
  • 26.-27.10.Saaristoseminaari Pyhtäällä (hybriditilaisuus)
  • 29.10. Nuorisovaltuutettujen huipputapaaminen, tilaisuuden järjestely yhdessä MANE:n sekä kaupunkitoimijoiden kanssa (etätilaisuus)
  • 18.11. Maalahti, Saaristopolitiikan iltapäivätilaisuus (saaristo-ohjelman jalkauttaminen ja saariston lain päivittämiseen liittyvä kuulemistilaisuus) (läsnätilaisuus)
  • 25.11. Taipalsaari Saaristopolitiikan iltapäivätilaisuus (saaristo-ohjelman jalkauttaminen ja saariston lain päivittämiseen liittyvä kuulemistilaisuus) (läsnätilaisuus)
  • 1.12. Savonlinna Saaristopolitiikan iltapäivätilaisuus (saaristo-ohjelman jalkauttaminen ja saariston lain päivittämiseen liittyvä kuulemistilaisuus) (läsnätilaisuus)
  • 1.12. Tulevaisuuden yhteysalusliikenne –selvityksen luovutus liikenne- ja viestintäministeri Harakalle (etätilaisuus)
  • 9.12. Asikkala Saaristopolitiikan iltapäivätilaisuus (saaristo-ohjelman jalkauttaminen ja saariston lain päivittämiseen liittyvä kuulemistilaisuus) (läsnätilaisuus)
  • 15.12. Kemiönsaari Saaristopolitiikan iltapäivätilaisuus (saaristo-ohjelman jalkauttaminen ja saariston lain päivittämiseen liittyvä kuulemistilaisuus) (läsnätilaisuus)

Vuosi 2022

 • Neuvottelukunta piti vuonna 2022 kuusi kokousta, joista osa oli etäkokouksia ja osa hybridikokouksia. Yksi kokouksista oli kaksipäiväinen talvikokous, joka pidettiin Mustasaaressa.

  Kokouksissa keskusteltiin mm. seuraavista asioista:

  • Saaristoasioiden näkyminen hyvinvointialuevaaleissa ja siihen liittyvä infopaketti valituille valtuutetuille
  • Saaristoaluetyypittelyn valmistuminen
  • Ajankohtaiskatsaukset opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuuriperintöstrategiaan sekä Museoviraston Vesien kulttuuriperintöohjelmaan liittyen
  • Työ- ja elinkeinoministeriön saaristoalueita koskevan Habitability-verkoston toiminta ja sen eteneminen
  • Luotsauslain uudistaminen
  • Saimaan kanavan tilanne Venäjän hyökkäyssodan myötä
  • Virtuaalivaijerien käyttöönotto losseilla
  • Japanin kotiseutulahjoitusmallin soveltaminen Suomeen
  • Sisäministeriön koordinoiman Harvaturva-verkoston toiminta
  • Huoltovarmuusorganisaation Toimintavarma myymäläverkosto –projekti ja saaristokauppojen rooli osana toimintaverkostoa
  • Suomen Kylien toiminnan esittely
  • Ympäristöministeriön laatiman rannikkostrategian esittely
  • SANK:n hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2023-2027
 • SANK antoi lausunnot seuraaviin asioihin:

  • Kiinteistöverouudistus
  • Luotsauslaki
  • Yksityistieasetuksen muuttaminen
  • Rajavartiolaitos: Lappapohjan tukikohan käyttöönotto
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikan tukialueet
  • Valtioiden palveluiden saatavauus ja aukiolo
  • Pellingin ryhmäperhepäivähoitoyksikön lakkauttaminen

  Lisäksi SANK:n asiantuntemusta hyödynnettiin lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaan lainsäädäntöön ja asetusmuutoksiin liittyen sekä kotikuntalain kokonaisuudistukseen liittyen.

 • SANK oli vuonna 2022 aktiivisesti mukana saaristo- ja vesistöalueita koskevissa keskusteluissa:

  • SANK lähetti hyvinvointialueiden valtuutetuille infopaketin saariston asukkaiden ja saariston erityispiirteiden huomioon ottamisesta, kun hyvinvointialueet suunnittelevat alueidensa palveluita ja palvelurakennetta.
  • SANK lähetti yhdessä Mustasaaren ja Kemiönsaaren kuntien sekä Raaseporin kaupungin kanssa kannanoton merivartioasemien sijaintipaikkoihin liittyen. Kannanotossa tuotiin esille yhteinen näkemys siitä, että merivartioasemien sijaintipaikkoja ei saisi muuttaa, vaan nykyiset asemat tulisi säilyttää ja muuttaa paremmin Rajavartiolaitoksen tarpeita vastaaviksi.
  • SANK ja MANE valmistelivat yhteisen kannanoton liittyen Porvoon saaristossa olevan Epoon koulun lakkauttamispäätökseen. Kannanotossa tuotiin esille, että on tärkeää huomioida saariston ja maaseudun lapsiperheiden tarpeet, kun suunnitellaan kouluverkkoja, koulujen sijainteja ja oppilaiden koulumatkoja. Lisäksi kannanotossa muistutettiin eri mahdollisuuksista järjestää opetusta.

  SANK piti lisäksi erillisiä tapaamisia Rajavartiolaitoksen kanssa liittyen merivartioasemien kehittämissuunnitelmiin sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa liittyen virtuaalivaijerien käyttöönottoon losseilla. Lisäksi SANK:n asiantuntemusta hyödynnettiin postilain päivittämiseen liittyen.

 • SANK:n järjestämiä tapahtumia ja tilaisuuksia: 

  • 19.1. Naantali, Saaristopolitiikan iltapäivätilaisuus (saaristo-ohjelman jalkauttaminen ja saaristolain päivittämiseen liittyvä kuulemistilaisuus)
  • 10.2. Sipoo, Saaristopolitiikan iltapäivätilaisuus (saaristo-ohjelman jalkauttaminen ja saaristolain päivittämiseen liittyvä kuulemistilaisuus) (etätilaisuus)
  • 16.2. Hailuoto, Saaristopolitiikan iltapäivätilaisuus (saaristo-ohjelman jalkauttaminen ja saaristolain päivittämiseen liittyvä kuulemistilaisuus) (etätilaisuus)
  • 2.3. Parainen, Saaristopolitiikan iltapäivätilaisuus (saaristo-ohjelman jalkauttaminen ja saaristolain päivittämiseen liittyvä kuulemistilaisuus)
  • 3.3. Raasepori, Saaristopolitiikan iltapäivätilaisuus (saaristo-ohjelman jalkauttaminen ja saaristolain päivittämiseen liittyvä kuulemistilaisuus)
  • 8.3. Keski-Suomi, Saaristopolitiikan iltapäivätilaisuus (saaristo-ohjelman jalkauttaminen ja saaristolain päivittämiseen liittyvä kuulemistilaisuus) (etätilaisuus)
  • 9.3. Kotka, Saaristopolitiikan iltapäivätilaisuus (saaristo-ohjelman jalkauttaminen ja saaristolain päivittämiseen liittyvä kuulemistilaisuus)
  • 29.3. Saariston laajakaistayhteydet –webinaari
  • 10.-11.5. Yksityistielossipäivät Savonlinnassa
  • 8.-9.11. Saariston superpäivät eduskunnassa

Vuosi 2023

 • Vuonna 2023 on järjestetty 9.8.2023 mennessä yksi kokous.

  Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

  • Vilskettä vesillä -hanke
  • Kyläkauppojen toimintaedellytykset
  • Pilottihanke vesialueiden yhdistämisestä
  • 100 syytä matkailla Suomessa -projekti 
  • Lemmikkieläinten kuljettaminen yhteysalusliikenteessä
  • Saariston postinjakelu
 • SANK on antanut lausunnot seuraaviin asioihin:

  • Kustavi-Iniö lauttapaikan palvelumuutos
  • Lemmikkieläinten matkustaminen yhteysaluksilla