Saariston yhteydet ja liikkuminen

Näkymä autosta lossille

Saavutettavuus on alueiden elinvoimaisuuden välttämätön perusedellytys, joskaan se ei yksistään takaa alueen kehitystä. Saariston näkökulmasta saavutettavuuteen liittyy kaksi tärkeää ulottuvuutta, sisäinen ja ulkoinen saavutettavuus. Vakituisten väestön näkökulmasta keskeisessä roolissa on alueen sisäinen saavutettavuus eli palvelujen ja työpaikkojen saavutettavuus. Matkailuelinkeinon kannalta on tärkeää ulkoinen saavutettavuus eli se, että saaristoalueet ovat helposti saavutettavissa muualta Suomesta ja maailmalta katsottuna. Hyvä saavutettavuus ja toimivat yhteydet ovat tärkeitä myös turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta. 

Palvelujen ja työpaikkojen saavutettavuus voi olla vetovoima- ja pitovoimatekijä, joka mahdollistaa saaristossa asumisen ja mahdollisesti houkuttelee uusia asukkaita. Sen sijaan palvelujen heikko saavutettavuus ja epävarmuus palvelujen saatavuudesta tulevaisuudessa ovat tekijöitä, jotka hankaloittavat asumista saaristossa. Palvelujen ja työpaikkojen saavutettavuus riippuu sekä niiden sijainnista että liikennejärjestelmästä. Palveluverkon supistusten myötä palvelujen saavutettavuus riippuu korostuneesti liikennejärjestelmän toimivuudesta. Vesistöjen ylitykset ja kierrot ovat saariston erityispiirre, joka vaatii liikennejärjestelmältä erityistoimenpiteitä. 

Matkailuelinkeinon kannalta on erittäin tärkeää, että saaristo on saavutettavissa muualta Suomesta ja maailmalta käsin helposti ja mukavasti, sillä matka itsessään on jo osa elämystä. Liikenneinfrastruktuurin toimivuuden ohella liikennepalvelujen saatavuus sekä matkaketjun toimivuus eri kulkumuotojen välillä ovat matkailun kohdalla keskeisessä roolissa. Saaristomatkailun vetovoimaa lisää se, että myös autottomat ja veneettömät asiakkaat saavuttavat saariston mahdollisimman pienellä vaivalla. Tässä joukkoliikenteellä, muilla liikennepalveluilla ja liikennevälineiden vuokraamismahdollisuuksilla on ratkaiseva rooli. Saaristomatkailuun kuuluu erottamattomasti veneily, joten matkailukohteiden ja palvelujen on oltava helposti saavutettavia myös vesitse. Veneilyinfrastruktuurilla, satamaverkolla ja palveluverkolla tai niiden puutteella onkin merkittävä rooli arvioitaessa eri saaristoalueiden houkuttelevuutta veneily- ja matkailukohteina. 

Saavutettavuutta on myös saavutettavuus tietoliikenneyhteyksien avulla. Digitaalisten palvelujen saavutettavuuden ja paikkariippumattoman työnteon edellytyksenä ovat toimivat tietoliikenneyhteydet ja kuljetuspalvelut. Tämän lisäksi digitaaliset yhteydet mahdollistavat lähes rajattomasti erilaisten palveluiden käyttämisen. Tietoliikenneyhteyksien merkitys on kasvanut ja korostunut koronavirukseen liittyvien rajoitusten myötä, kun miljoona suomalaista siirtyi nopeasti etätöihin ja koulut etäopetukseen. Samalla digitaalisten asiointipalvelujen tarve kasvoi merkittävästi. Paikkariippumaton työ on osoittautunut suosituksi ja voidaankin olettaa, että yhä useampi työskentelee etänä myös rajoitusten purkamisen jälkeen. Paikallisesti paikkariippumattomalla työllä voi olla suuri merkitys, mikä saaristoalueilla tulisi ottaa huomioon kehittämällä esimerkiksi kaupungeissa yleistyneitä yhteistyöskentelytiloja. Konseptissa yhdistetään henkilökohtaiset työtehtävät ja verkostoitumiseen tarkoitettu yhteisöllinen työtila. 

Myös digitaaliset asiointipalvelut näyttävät tulleen jäädäkseen. Ilman nopeita ja toimintavarmoja tietoliikenneyhteyksiä toimintaedellytykset saaristossa ovat heikot. Tietoliikenneyhteyksien tarjonta voidaan käytännössä toteuttaa joko kiinteänä valokuituyhteytenä tai mobiiliyhteytenä riippuen siitä, mikä on kullekin alueelle tarkoituksenmukaisinta. Sisä- Suomessa ja rannikolla kiinteä yhteys on realistinen vaihtoehto, mutta meren ja järvien saaristossa mobiiliyhteys on monin paikoin käytännöllisin ratkaisu. Jotta mobiiliyhteydet vastaavat työnteon ja palvelujen tarpeita, on huolehdittava siitä, että netin kapasiteetti riittää ruuhkaisinakin aikoina lomakausina, jolloin netin käyttö on saaristossa runsaan vapaa- ajanasutuksen ja matkailun myötä suurimmillaan.

Saariston yhteydet ja liikkuminen: Keskeisimmät tavoitteet

 • Turvataan saaristoalueiden saavutettavuus.
  • Kehitetään edelleen saaristoliikennettä palvelemaan kaikkien saaristolaisten tarpeita: niin saariston vakituisia kuin vapaa-ajan asukkaita, yrittäjiä ja matkailijoita.
  • Varmistetaan yhteysalusliikenteen maksuttomuus, toimivuus ja matkustajaystävällisyys (esteettömyys).
  • Varmistettaan, että maantielauttojen vuorotiheys mahdollistaa saariston vakituisen asumisen, pendelöinnin ja yrittäjyyden kehittämisen ympäri vuoden.
  • Parannetaan saariston saavutettavuutta autottomien ja veneettömien käyttäjäryhmien osalta.
  • Parannetaan saariston tietoliikenne- ja puhelinyhteyksien toimivuutta.
 • Kehitetään saaristoliikennettä ympäristövaatimukset, turvallisuus ja eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden.
 • Saatetaan yksityistielossien takana asuvat samaan asemaan muun saariston asutuksen kanssa.
 • Kehitetään veneilyinfrastruktuuria koko rannikolla mm. laajentamalla tarkoituksenmukaista satama- ja palveluverkkoa.
 • Edistetään saariston liikenteen turvallisuutta: teiden kunnon parantaminen, kevyen liikenteen väylien rakentaminen sekä huomion kiinnittäminen liikennenopeuksiin. Huomioidaan hälytysajoneuvojen liikkumisen edellytykset saaristossa.