Valmisteilla suunta saaristolle: saaristo-ohjelma 2020-2030

Mies ja auto lossin kyydissä

Valmisteilla oleva saaristo-ohjelma 2020-2030 antaa saaristojen tulevaisuudelle suunnan. Keskiössä ovat hyvä elämä ja sujuva arki.

Järjestyksessä kuudes saaristo-ohjelma on parhaillaan valmisteilla, ja se antaa suuntaviivat saariston kehittämiseksi vuosille 2020-2030. Ohjelman teettää saaristoasiain neuvottelukunta, ja se muodostaa suunnitelman ja strategiakokonaisuuden, joiden avulla saaristoalueiden kehittämistä viedään eteenpäin. Ohjelmaa täydentää toimenpidesuunnitelma, joka konkretisoi strategian käytännön tekemiseksi.

Saaristoalueiden kehittäminen uudelle tasolle

- Uuden ohjelman laatiminen on hurjan inspiroivaa ja innostavaa, sillä ohjelma on haluttu toteuttaa aidosti alhaalta ylöspäin saaristolaisia ja saariston ystäviä kuunnellen. Tavoitteena on myös laatia aikaisemmista ohjelmista poiketen strategisempi kokonaisuus, joka katsoo yli tämän vaalikauden, kertoo Elina Auri, saaristoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri ja johtava asiantuntija maa- ja metsätalousministeriöstä.

Ohjelman taustalla onkin pyrkimys nostaa saaristoalueiden kehittäminen uudelle tasolle ja lisätä siihen liittyvää suunnitelmallisuutta, ymmärrystä, selkeyttä ja innostusta. Vuonna 2018 toteutettu saaristopolitiikan arviointi ja siitä nousseet havainnot tarjoavat lähtökohtia ohjelman laatimiselle.

- Saaristoalueiden kehittäminen on kytkettävä alueellisen kehittämisen kenttään, tulevaisuuden saaristoa koskevat muutosvoimat on otettava huomioon ja saariston kehityskuvien monimuotoisuus on tunnistettava, Auri luettelee ohjelman kannalta keskeisiä havaintoja saaristopolitiikan arvioinnista.

Ohjelman laadinnassa ja tiedonhankinnassa on lähdetty liikkeelle näistä havainnoista. Saaristo-ohjelmaa laaditaan yhteistyössä eri viranomaistahojen ja järjestöjen kanssa sekä saaristolaisia kuunnellen. Saaristossa asuville ja siellä vapaa-aikaa viettäville kohdistettiin ohjelmaa valmisteltaessa Saariston ääni -kysely tammikuussa 2020. Kysely herätti laajasti kiinnostusta, ja siihen saatiin yli 2000 vastausta. Kysely antaa kokonaisuudessaan tietoa saaristolaisten näkemyksistä saariston vahvuuksista, kipukohdista ja kehittämistarpeista huomioitavaksi ohjelman valmistelussa. Tietotarpeisiin vastattiin myös paikkatietoaineistoihin perustuvalla tilastollisella tarkastelulla sekä eri puolilla Suomea järjestetyillä työpajoilla.

Ohjelma antaa suuntaviivat tulevalle työlle

Tarkoituksena on, että valmis ohjelma tunnistaa saaristojen nykytilan ja asettaa niiden kehittämisen osaksi alueellisen kehittämispolitiikan kenttää ja määrittelee saaristojen kehittämisen tavoitteet, teemat ja toimenpiteet.

- Työ ei suinkaan pääty, kun ohjelma valmistuu syksyllä 2020, pikemminkin päinvastoin. Ohjelman toteuttaminen yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa, toteutuksen seuranta ja mahdollisten päivitysten tekeminen ovat olennainen osa ohjelman jalkautustyötä, huomauttaa Auri. Saaristoasiain neuvottelukunta seuraa ohjelman toimeenpanoa vuosittain tarkastelemalla toteutettuja toimenpiteitä.