Saaristopolitiikan tavoitteiden toteutuminen Rinteen hallitusohjelmassa

Saaristoasiain neuvottelukunta on asettanut tavoitteita tulevaa hallituskautta silmällä pitäen. Keskeisiä teemoja onnistuneen saaristopolitiikan näkökulmista ovat saaristolisät, toimiva saaristoliikenne, digitaaliset yhteydet, joustavat palvelut, kestävä saaristomatkailu sekä ilmastonmuutoksen huomioiminen.

Saaristolisät

Saaristolisä on tärkeä lisä ja tuki saaristoalueiden peruspalveluiden ylläpidossa sekä kehittämisessä. Se auttaa saaristoisuudesta ja vesistöisyydestä aiheutuvien lisäkustannuksien kattamisessa. Rinteen hallitusohjelman mukaan valtionosuusjärjestelmää tulee tarvittaessa kehittää niin, että se ottaa huomioon paremmin alueiden tarpeet ja erityispiirteet. Tämä viittaa siihen, että saaristolisä säilyy.

Saaristo asuinpaikkana

Saaristoväestön määrä on noussut hieman vapaa-ajan asukkaiden myötä, mutta vakinaisten asukkaiden määrä on laskenut. Saaristoasiain neuvottelukunnan tavoitteena onkin edistää muuttoa saaristoon. Muuttoa halutaan edistää lisäämällä asunto- ja tonttitarjontaa, mutta myös helpottamalla vapaa-ajan asuntojen muuttamista vakinaisiksi asunnoiksi. Rinteen hallitusohjelmassa ei ole suoraa viittausta vakinaisten asukkaiden houkuttelemisesta saaristoon.

Hallitusohjelmasta on syytä nostaa linjaus kiinteistöverouudistuksesta, jonka mukaan uudistus ei saa johtaa kohtuuttomiin muutoksiin kenenkään kiinteistöverossa. Kiinteistöverouudistuksen valmistelussa on lisäksi otettava nykyistä paremmin huomioon sekä maapohjan että rakennusten todellinen markkina-arvo.

Toimiva saaristoliikenne

Saariston toimivat liikenneyhteydet ovat perusedellytys elinvoimaiselle saaristolle. Saaristoasian neuvottelukunnan mukaan seuraavalla hallituskaudella tulee pitää huolta siitä, että julkisen tuen avulla mahdollistetaan toimiva ja maksuton saaristoliikenne. Yhteiskunnan muutokset (esim. monipaikkaisuus) tulee ottaa saaristoliikenteen kehittämisessä huomioon, jotta asuminen, yrittäminen ja matkailu saaristossa säilyy.

Rinteen hallitusohjelman mukaan saaristoliikenteen kaluston uudistamista jatketaan ja saaristoliikenteen maksuttomuus säilytetään. Lisäksi laaditaan sisävesiliikenteen kehittämisohjelma ottaen huomioon elinkeinoelämän ja vesiensuojelun kannalta parhaat kohteet. Osana liikenteen päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia edistetään sisävesiliikennettä EU:n tavoitteiden mukaisesti esimerkiksi pidentämällä Saimaan kanavan sulut hyödyntäen EU:n rahoitusmahdollisuus. Järvimatkailun edistämiseksi ja vesien laadun parantamiseksi voidaan toteuttaa kanavahankkeita yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Ohjelman mukaan elinvoimaisuuden osatekijöistä huolehditaan alueellisesti tasapainoisesti. Erityinen huomio suunnataan saavutettavuuteen, joka käsittää hallitusohjelmassa toimivan liikenneinfran ja –palvelut mukaan lukien datayhteydet. Myös alemman tieverkon kuntoon panostetaan.

Liikenteen digitalisaation, palveluistumisen ja yhteiskäytön mahdollisuudet käytetään täysimittaisesti järjestelmän kehittämiseksi, päästöjen vähentämiseksi ja saavutettavuuden parantamiseksi.

Digitaaliset yhteydet

Toimivat tietoliikenneyhteydet ovat yksi tärkeimmistä alueen veto- ja pitovoimatekijöistä. Digitaalisuus mahdollistaa esimerkiksi etätyön ja –opetuksen saaristossa. Saaristoasiain neuvottelukunnan tavoitteena on, että toimivat tietoliikenneyhteydet kattavat saaristoalueet yhä paremmin. Lisäksi tietoliikenneyhteys tarvitsee valtion tuen alueilla, jonne se ei markkinaehtoisesti toteudu.

Rinteen hallitusohjelman mukaan tulevalla hallituskaudella edistetään uuden teknologian hyödyntämistä tehokkaasti joustavan elämisen, työskentelyn ja yrittämisen mahdollistamiseksi paikasta riippumatta. Valtion työtehtäviä tulee organisoida monipaikkaisuutta ja älyteknologian mahdollistamaa paikkariippumattomuutta hyödyntäen. Monipaikkaisen elämän tukemista viedään eteenpäin säädösten ja käytäntöjen uudistamisella. Lisäksi parannetaan sähköisten julkisten palveluiden esteettömyyttä ja turvataan niiden käyttöön riittävät tukipalvelut kansalaisten yhdenvertaisuuden varmistamiseksi.

Hallitusohjelman mukaan koko maahan rakennetaan kattava valokuituverkko ja tiedonsiirtonopeutta nostetaan yleispalveluvelvoitteena. Lisäksi edistetään digitaalisen infrastruktuurin strategian toteutumista. Ohjelman mukaan jokaisella tulee olla mahdollisuus nopeaan laajakaistaan.

Ohjelman mukaan yleispalveluvelvoitteen tasoa nostetaan. Teleoperaattorien tulee esittää suunnitelmansa laajakaistaverkon rakentamiseksi tavoitetilaan. Laajakaistan investointivelkaa puretaan jatkamalla laajakaistaohjelmaa. Luodaan paremmin ohjattu laajakaistatukilaki, joka ottaa huomioon myös taajamien ongelmat. Ohjelma suunnataan alueille, joille kaupallista laajakaistaa ei ole tulossa ennen vuotta 2025. Lisäksi kehitetään sähköisiä ratkaisuja ja eSuomi -hallintoa yhteiskunta- ja viranomaispalveluiden yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi.

Joustavat palvelut

Hyvän palvelutason säilyttäminen saaristoalueilla on haasteen edessä, sillä palvelut keskittyvät yhä enemmän keskuksiin. Saariston palveluiden toteuttaminen voidaan kuitenkin säilyttää ennakkoluulottomalla ja joustavalla yhdistämisellä. Saaristoasiain neuvottelukunnan tavoitteena onkin, että tulevalla hallituskaudella tuetaan niitä toimia, jotka mahdollistavat saariston palveluiden toteuttamisen joustavasti paikallisia tarpeita kuunnellen.

Rinteen hallitusohjelmassa korostetaan aluekehittämistä alueiden vahvuuksien pohjalta. Tavoitteena on elinvoiman lisääminen, poikkihallinnolliseen toimintaan kannustaminen ja alueellisten voimavarojen kokoaminen yhdessä määriteltyjen tavoitteiden edistämiseksi. Aluepolitiikan tavoitteena on alueiden välisen eriytymisen vähentäminen. Hallitusohjelman mukaan kuntien yhteistoimintaa tuetaan elinvoiman turvaamiseksi ja palveluiden järjestämiseksi. Lisäksi hallitusohjelmassa turvataan ihmisten oikeudet peruspalveluihin harvaan asutuilla alueilla ja saaristossa alueiden yhteistyötä tukemalla, uusilla toimintatavoilla ja riittävillä resursseilla (palveluiden saatavuus, yhteiskunnan turva, liikkumisen edellytykset).

Hallitusohjelman mukaan tulevalla hallituskaudella varmistetaan, että perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut ovat jokaisen saavutettavissa oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. Tuottajakentän monipuolisuus ja lähipalveluiden saavutettavuus otetaan huomioon. Alueelliset erityispiirteet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ja palveluiden järjestämisessä. Perustason sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan lähellä ihmistä.

Kotiin vietäviä palveluja lisätään jatkamalla digitaalisten ja etäpalveluiden kehittämistä tavoitteena palveluiden saavutettavuuden parantaminen. Lisäksi otetaan huomioon aluekehitys osana koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamista poikkihallinnollisesti.

Hallitusohjelmassa turvataan Yleisradion riittävä rahoitus ja postipalvelujen oikeudenmukainen saatavuus koko maassa. Postilakia ja sen toteutumista tarkastetaan säilyttäen yleispalveluvelvoite. Postinjakelu turvataan harvaan asutuilla alueilla sekä saaristossa saaristolain mukaisesti. Maksuton poste restante varmistetaan ihmisille, joille se on ainoa tapa vastaanottaa postia. Ohjelmassa selvitetään kokonaisvaltaisesti vaihtoehtoja postin ja sanomalehtien jakelun turvaamiseksi koko maassa moniäänisen tiedonvälityksen varmistamiseksi. Pakettiautomaatin saamista jokaiseen kuntaan edistetään.

Hallitusohjelman mukaan seuraavalla hallituskaudella huolehditaan elämisen ja yrittämisen edellytyksistä koko Suomessa monimuotoisesti alueiden ja kaupunkien tarpeet huomioon ottaen.

Ammattikalastus saariston elinkeinona

Ammattikalastajien määrä on huomattavassa laskussa. Ammattikalastuksen pelastamiseksi tulevalla hallituskaudella tarvitaan toimia toimintaedellytysten parantamiseksi. Tähän liittyvät esimerkiksi haittaeläinten torjunta, ammattikalastukseen liittyvän byrokratian keventäminen sekä kotimaisen kalan menekin edistäminen.

Rinteen hallitusohjelman mukaan tulevalla hallituskaudella toimeenpannaan hyljekannan hoitosuunnitelma. Lisäksi kehitetään ja tuetaan ammatillisen kalastuksen vahinkoja ehkäiseviä tekniikoita, pyydyksiä ja käytänteitä. Ohjelman mukaan otetaan käyttöön korvaus vahinkoja aiheuttavien hylkeiden poistosta aiheutuvista kuluista. Lisäksi laaditaan ja toimeenpannaan merimetsostrategia kannan hallitsemiseksi ja vahinkojen ehkäisemiseksi sekä sujuvoitetaan merimetsojen metsästyksen poikkeuslupien saantia. Hallitusohjelman mukaan kotimaisen kalan tarjontaa ja kulutusta lisätään laatimalla kotimaisen kalan edistämisohjelma.

Kestävä saaristomatkailu

Saaristo kiinnostaa ihmisiä yhä enemmän ja saaristomatkailu on kasvussa. Saaristo- ja vesistömatkailuun sisältyy iso potentiaali, ja se mahdollistaa saaristomatkailun kehittämiselle hyvät edellytykset. Saaristoasiain neuvottelukunnan tavoitteena on, että saaristomatkailu otetaan Suomen matkailun kehittämisen kärkiteemaksi. Saaristomatkailun kehittämisessä tulee huomioida matkailun kestävyys ja määrittää saariston kantokyky riittävän ajoissa.

Rinteen hallitusohjelman mukaan matkailussa on paljon mahdollisuuksia ja Suomen luonnossa ja kulttuurielämässä paljon hyödyntämätöntä vetovoimaa. Ohjelman mukaan matkailu- ja elämyspalvelujen mahdollisuudet tulee hyödyntää. Lisäksi kalastus- ja kulttuurimatkailua edistetään sekä luontomatkailun harjoittamisen ja matkailuyrittäjyyden edellytyksiä parannetaan. Ohjelmassa mainitaan lisäksi yleisesti kulttuurin toimintaedellytysten turvaamisesta huolehtimalla valtionosuuksien tasosta.

Ilmastonmuutoksen huomioiminen

Saaristoasiain neuvottelukunnan tavoitteena on nähdä saaristoalueet osana ilmastonmuutoksen torjunnan kokonaisratkaisua. Saaristoalueilla on mahdollisuus profiloitua uusiutuvan energian tuotannon ja käytön mallialueena. Lisäksi tarvitaan toimia puhtaan Itämeren puolesta.

Rinteen hallitusohjelman mukaan tuulivoiman osuutta Suomen energiatuotannosta kasvatetaan muun muassa parantamalla merituulivoiman rakentamisen edellytyksiä. Rakentamisen hallinnollisia, kaavoitukseen liittyviä ja muita esteitä poistetaan. Lisäksi merituulivoimaloiden kiinteistöverotusta alennetaan.