Pro Sinervo ry:n Saaristotalohanke

Saaristotalohanke oli kaksivuotinen Naantalin Velkuan ja Livonsaaren alueella toiminut Leader-hanke. Sen tarkoituksena oli vahvistaa alueen saaristolaisuutta, sen kulttuuria ja perinteitä kaiken ikäisille suunnatuilla toiminnoilla. Hankkeen toteuttajana oli osa-aikainen hankevetäjä ja hanketta ohjasi Pro Sinervo ry:n hallitus. Hanke toteutettiin aktiivisessa vuoropuhelussa alueella sijaitsevien yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Hankkeen tavoitteet

Saaristotalohanke oli osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman strategiaa, jonka tavoitteena on lisätä maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua paikallista omaehtoista toimintaa vahvistamalla. Myös Leader Varsin Hyvän tavoitteet olivat yhteneviä hankkeen tavoitteiden kanssa.

Saaristotalohankkeella pyrittiin tukemaan Velkuan-Livonsaaren paikallisyhteisön kestävää kehitystä, yhteistyötä ja osallistumista. Sillä haluttiin lisätä ihmisten aktiivisuutta oman alueensa toimijoina ja asiantuntijoina. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa alueen saaristolaisidentiteettiä ja korostaa sen erityisyyttä. Sen toivottiin lisäävän alueen elinvoimaa, vireyttä ja vetovoimaa monipuolisten tapahtumien ja toimintojen avulla. Hankkeen avulla haluttiin edistää tiedon ja osaamisen kulkemista sukupolvelta toiselle. Hankkeen pitkän tähtäimen tavoite oli pitää alue vireänä ja näin ehkäistä syrjäkylien muodostumista.

Hankkeen toteutus

Hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi laadittiin yksitoista toimenpidettä. Toimenpiteet toteutettiin yhteistyössä asukkaiden, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Ensimmäisenä kartoitettiin alueen asukkaiden toiveet ja tarpeet Saaristotalohankkeen toiminnoille, jonka jälkeen toimenpiteitä lähdettiin toteuttamaan konkreettisten toimien muodossa.

Hankkeen aikana suoritetut toimet sisälsivät muun muassa perinnetiedon keräämistä ja dokumentointia. Tiedon kerääminen toteutettiin alueen ikäihmisten haastatteluina. Hanke järjesti lisäksi lukuisia tilaisuuksia, joissa puhujana toimivat vanhemman polven asukkaat. Sekä haastattelut että tilaisuudet äänitallennettiin. Kerättyä perinne- ja historiatietoa hyödynnettiin kulttuurihistoriamatkailussa muun muassa retkillä luonnonperintökohteisiin. Toimien toteuttamisessa hyödynnettiin paikallista osaamista. Kerätty tieto on hyödynnettävissä vastaaviin tarkoituksiin myös hankkeen jälkeen.

Alueella järjestettiin erilaisia koulutuksia ja kurssitoimintaa hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Esimerkkejä toiminnasta olivat kalanfileointityöpaja, saaristoaiheinen kirjanäyttely ja uimakoulu. Saaristotalohanke osallistui myös erilaisten kylätapahtumien järjestämiseen yhdessä muiden tahojen kanssa.

Yksi hankkeen keskeisimmistä päämääristä oli lasten ja nuorten saaristokasvatuksen edistäminen. Saaristokasvatuksen avulla pyrittiin nostamaan esille katoavia saaristolaisperinnetietoja ja käytännön taitoja. Tarkoituksena oli lisätä lasten arvostusta perinteitä kohtaan, ja tarjota heille mahdollisuus oppia uusia taitoja. Saaristokasvatustoiminnot toteutettiin yhteistyössä paikallisen koulun kanssa. Hankkeen toteuttamia saaristokasvatustapahtumia olivat muun muassa verkkokalastukseen tutustuminen, opastus jäällä liikkumiseen ja ”entisajan koulumatkasimulaatio”.

Saaristotalohankkeen yhtenä toimena oli Velkuan Sanomien kehittämiseen osallistuminen. Hanke tiedotti lehdessä kuukausittain hankkeen toteutuneista ja tulevista toiminnoista. Tiedottamisella pyrittiin aktivoimaan ja innostamaan ihmisiä mukaan hankkeen toimintaan.

Hanke käynnisti ja järjesti säännöllisiä ja helposti lähestyttäviä ”Sinervon kahvit” –tapaamisia kerran kuukaudessa. Sinervon kahvien tarkoituksena oli kunakin kertana keskittyä jonkin tietyn ajankohtaisen asian, paikallisen kulttuurin, perinteen tai osaamisen esittelyyn. Kahvit toteutettiin kuukaudesta riippuen erilaisina toimintoina; luentoina, retkinä, työpajoina tai keskustelutilaisuuksina.

Saaristotalohanke toteutti laajalti vapaaehtoistoimintaa ja organisoi talkoolaisia mukaan toimintaansa. Hankkeen aktiviteeteissa hyödynnettiin pitkälti paikallisia talkoovoimia, ja niihin osallistui myös paljon sellaisia ihmisiä, jotka eivät olleet aiemmin olleet mukana yhdistystoiminnassa.

Hankkeessa syvennettiin kyläfoorumin roolia kokoamalla alueella toimivat yhdistykset ja yhteisölliset toimijat yhteen keskustelemaan ja pohtimaan mahdollisia yhteistyökuvioita. Hanke teki yhteistyötä myös alueen ulkopuolisten yhdistysten kanssa toimintojen koordinoimiseksi ja synergiaetujen saavuttamiseksi.

Saaristotalohankkeen aikana laadittiin toimintastrategia ja taloussuunnitelma, jonka pyrkimyksenä on edistää saaristolaisuuden ja saaristolaiskulttuuria Velkuan ja Livonsaaren alueella. Strategia on osa Pro Sinervo ry:n toimintaa ja yhteistyökuvioita Saaristotalohankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen lopputulos

Hankkeen toiminnot toteutettiin pienin kustannuksin hyödyntämällä paikallista osaamista ja verkostoitumista muiden yhdistysten kanssa. Moni hankkeen toimenpiteisiin osallistunut antoi työpanoksensa talkootyönä. Taloudellisten resurssien säästämisen lisäksi se edesauttoi ihmisten sitoutumista hankkeeseen sekä lisäsi ihmisten tietoisuutta ja arvostusta omaa kotiseutuaan kohtaan.

Saaristotalohanke pyrki aidosti kuuntelemaan kyläläisiä ja tekemään yhteistyötä kaikkien ikäryhmien ja sosiaalisten ryhmien kanssa. Ihmiset olivat kiinnostuneita hankkeesta, ja sen toiminta koettiin merkitykselliseksi. Hankkeen tilaisuuksien toteutunut kävijämäärä oli selvästi ennakoitua suurempi. Tapahtumat kehittivät alueen ympärivuotisten ja vapaa-ajan asukkaiden osaamista sekä elinympäristön arvostusta. Hankkeen aikana pyrittiin tietoisesti vahvistamaan ja laajentamaan alueen yhteistoimijuutta. Hanke toimi alueen eri toimijoiden kokoavana tahona.

Erilaiset luennot, työpajat, retket, kilpailut ja tapahtumat johtivat siihen, että alueella järjestettiin paljon uudenlaista toimintaa. Saaristokasvatuksen myötä lapset oppivat erilaisia saaristolaiskäytäntöjä ja saariston historiaa. Osa hankkeen aikana toteutetuista toiminnoista ovat jääneet elämään hankkeen jälkeenkin.

Saaristotalohanke herätti keskustelua, tarjosi tietotaitoa ja ennen kaikkea lisäsi kyläläisten, asukkaiden ja alueella vierailevien arvostusta saariston historiaan, perinteisiin, elinkeinoihin ja luonto- ja kulttuuriperintökohteisiin. Saaristotalohankkeesta tuli tärkeä voimavara alueen asukkaille ja toimijoille.

Hankkeen aikana kerätystä dokumentaatiosta tuotettu hankkeen toteutusta kuvaava digitaalinen tuotos on nähtävissä Pro Sinervo ry:n nettisivuilla.

Hankekuvaus pohjautuu Tiina Saaresrannan 1.3.2018 kirjoittamaan Saaristotalohankkeen loppuraporttiin.