Finlands öar rf – Suomen saaret ry:n Ö-Kiva –leiri Aspössä 7.-10.6.2018

Ö-Kiva –leiri järjestettiin vuonna 2018 FÖSS:in toimesta jo seitsemännen kerran. Ö-Kiva –leirit ovat osa Svenska Kulturfondenin rahoittaman Ung på Svenska –ohjelmaa. Leirien tarkoituksena on tutustuttaa lapset toiseen kotimaiseen kieleen ja kulttuuriin yhdessäolon sekä erilaisten aktiviteettien kautta. FÖSS järjesti ensimmäisen Ö-Kiva –leirin lapsille ja nuorille kesällä 2016.

Leirin valmistelu

Vuoden 2018 Ö-Kiva –leirin suunnittelu aloitettiin marraskuussa 2017. Leirin markkinointi kohdennettiin useisiin erilaisiin tiedotuskanaviin molemmilla kotimaisilla kielillä. Projektin koordinaattori otti yhteyttä eri medioihin, jonka seurauksena leiri sai enemmän näkyvyyttä. Artikkeli Turun Sanomissa johtikin ilmoittautumisten määrän nousuun sen ilmestyessä.

Huhtikuussa projektin koordinaattori matkusti Aspöhön tutustumaan alueeseen ja sopiakseen leirin käytännön järjestelyistä. Leiri organisoitiin yhteistyössä Aspön asukkaiden kanssa. Leirin ohjaajat rekrytoitiin huhtikuuhun mennessä, ja he kokoontuivat yhteen suunnittelemaan leirin ohjelmaa ja toteutustapaa. Leirin esivalmistelut suoritettiin toukokuun aikana.

Jokainen Ö-Kiva –leiri toteutetaan kustomoidusti ikäryhmän ja leiripaikan mukaan. Aspössä haluttiin hyödyntää paikallista ympäristöä ja kylien tapoja niin, että leirin osallistujat saisivat kokea aitoa saaristolaiselämää. Ohjelma lähetettiin osallistujille toukokuussa, ja leiri toteutettiin ohjelman mukaisesti 7.-10.6.2018.

Leiri Aspössä

Ö-Kiva –leiri Aspössä sujui suunnitelmien mukaan ja leirille osallistui yhteensä 22 lasta. Leirin kohderyhmänä olivat yksikieliset lapset. Kohderyhmätavoite toteutui, sillä kaikki ilmoittautuneet olivat yksikielisiä. Kaikki halukkaat suomenkieliset lapset eivät valitettavasti mahtuneet leirille, sillä kaikkien halukkaiden hyväksyminen olisi tarkoittanut leirin kielijakauman vinoutumista.

Ohjaajat käyttivät leirin alussa sekä suomea että ruotsia, jotta lapset olisivat tunteneet olonsa turvallisiksi uudessa ympäristössä uusien ihmisten keskellä. Leirin edetessä kieltä käännettiin vähemmän, ja lapsille annettiin mahdollisuus yrittää ymmärtää itselleen vierasta kieltä. Kolmantena leiripäivänä järjestettiin yksikielistä toimintaa, johon kaikki lapset osallistuivat. Yksikielisen toiminnan aikana ohjaajat puhuivat vain kieltä, jolla toiminta oli päätetty toteuttaa. Tarvittaessa käytettiin tukisanoja tai lyhyitä selityksiä toisella kielellä. Lapset saivat ilmaista itseään omalla äidinkielellään.

Osa leirin toiminnasta toteutettiin kielellisesti sekoitetuissa ryhmissä, joissa lapset saivat auttaa toinen toistaan ratkaistakseen tehtävät. Ohjaajat pyrkivät parhaansa mukaan rohkaisemaan lapsia käyttämään itselleen vierasta kieltä. Moni lapsi käyttikin rohkeasti vierasta kieltä, ja heillä oli hienoja kohtaamisia toistensa kanssa. Myös lapset, jotka eivät olleet koskaan aiemmin puhuneet toista kieltä, käyttivät yksinkertaisia sanoja itselleen vieraalla kielellä. Vaikka virheitä luonnollisesti sattui, tärkeintä oli uskallus yrittää. Se viesti hienosta asenteesta.

Leirin kaksikielisyys toimi hyvin. Vaikka suomenkielisiä oli suhteessa enemmän ruotsinkielisiin, onnistuttiin kielen käyttämistä tasapainottamaan sujuvasti. Leiripaikka oli ruotsinkielinen ja leirin vetäjät kaksikielisiä. Suomenkielisillä lapsilla oli mahdollisuus toimia ruotsinkielisessä ympäristössä, ja ruotsinkieliset saivat mahdollisuuden oppia suomen kieltä aktiviteettien ja yhdessäolon kautta.

Leirin osallistujat olivat läheisessä yhteydessä ympäröivään saaristoon, aspöläisiin sekä Aspön perinteisiin ja historiaan. Yhteys toteutui osana suunniteltua ohjelmaa, mutta myös ohjelman ulkopuolisissa, spontaaneissa kohtaamisissa. Viimeisenä leiripäivänä lapset saivat osallistua kylän toimintaan tekemällä pieniä ”töitä” yhdessä kyläläisten kanssa. Tämä täytti hienosti leirin tarkoituksen kulttuurisesta ja kielellisestä kohtaamisesta ja vastavuoroisuudesta. Lasten vierailu Aspössä oli merkityksellistä myös kylän asukkaille.

Leirin lopputulos

Ö-Kiva –leirin osallistujat saivat Aspössä mahdollisuuden tutustua toiseen kotimaiseen kieleen ja kulttuuriin neljän päivän ajan. Moni lapsi oli ensimmäistä kertaa mukana toiminnassa eri kieliryhmän lasten kanssa. Kielellisenä oppimiskokemuksena leiri eroaa hyvin paljon kouluopetuksesta.

Aspön leiri oli ensimmäinen Ö-Kiva –leiri, joka järjestettiin keskellä saaristolaiskylää läheisessä vuorovaikutuksessa saariston asukkaiden kanssa. Tämä antoi leirikokemukselle lisäarvoa niin kielellisesti kuin kulttuurisestikin. Vaikka leiri oli lyhyt, oppivat lapset paljon saaristolaiskylän elämästä ja asukkaiden suhteesta ympäröivään luontoon.

Samanaikaisesti leirin kanssa oli käynnissä lintujen pesimäaika. Lapset oppivat leirin aikana muun muassa sen, missä pesimäaikana saa liikkua ja mitä alueita tulisi välttää lintujen pesinnän aikana. Yksi leirin ohjelmanumeroista oli osallistuminen verkkokalastukseen yhdessä paikallisen perheen kanssa. Tätä kokemusta moni lapsi arvosti.

Leirin loppuraportin kirjoittajan Tiina Saaresrannan mukaan leirin järjestäminen keskellä saaristolaiskylää oli merkityksellistä. Leiripaikka herätti paljon kiinnostusta ja ihailua lasten perheissä sekä ennen leiriä, että sen aikana. Päivittäisten Facebook –päivitysten kautta perheet saivat mahdollisuuden olla mukana lasten leirikokemuksessa.

Kahdella kielellä eläminen ja ystävien saaminen toisesta kielellisestä ja kulttuurisesta ryhmästä voi olla hyvin merkittävää. Saaresranta toivoo, että tämänkaltainen kokemus edesauttaa lasten uteliaisuutta, avoimuutta ja motivoituneisuutta oppia toista kotimaista kieltä ja kulttuuria.

Hankekuvaus pohjautuu Tiina Saaresrannan kesäkuussa 2018 kirjoittamaan raporttiin Ö-Kiva –leiristä Aspössä 7.-10.6.2018.