Älykkäästi sopeutuen kohti saariston ja maaseudun kestävää tulevaisuutta

Eri-ikäisten ihmisten käsiä

Tarvitsemme muutosta ajatteluun siitä, mitä alueiden elinvoimaisuus ja hyvä elämä tarkoittavat. Älykäs sopeutuminen ottaa nämä tekijät huomioon.

Osallisuus, turvallisuus ja sosiaaliset verkostot ovat hyvän elämän mittareita

Älykkäänä sopeutumisena (engl. Smart Shrinking) tunnettu ajattelumalli on lähtöisin kaupunkipolitiikasta, missä sitä on käytetty supistuvien alueiden tarkastelussa. Tästä se on laajentunut kattamaan kaikkia supistuvia alueita, rantautuen viime aikoina myös Suomeen. Kansallisen maaseutu- ja saaristopolitiikan saralla näkökulma on herättänyt laajaa kiinnostusta. Usealla maaseutu- ja saaristoalueella väestörakenteen muutos sekä kasvun supistuminen on ollut voimakasta jo pitkään. Älykkään sopeutumisen katsotaan tarjoavan nykyistä paremman näkökulman elinvoimaisuuden mittaamiseen, myös väestöään menettävillä alueilla.

Lähtökohtana on, että väestöään menettävillä alueilla muutokseen voidaan vastata sellaisilla sopeuttamistoimilla, jotka ovat kestävämpiä kuin perinteiset talouden kasvustrategiat. Taloudellisen kasvun mittarit tai väestömuutos eivät anna kokonaiskuvaa alueen elinvoimaisuudesta. Siihen vaikuttaa paljolti ihmisten kokemus hyvästä elämästä, jolla tässä yhteydessä tarkoitetaan muun muassa osallisuutta ja turvallisuutta, sosiaalisia verkostoja sekä kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia. On epärealistista ajatella, että kaikki alueet kasvaisivat aina ja jatkuvasti. Älykkään sopeutumisen näkökulma haastaa ajattelemaan vaihtoehtoisella tavalla, jossa kestävyys ja hyvä elämä ovat keskeisessä roolissa.

Lue koko artikkeli Biotalous.fi -sivustolla: https://www.biotalous.fi/alykkaasti-sopeutuen-kohti-maaseudun-kestavaa-tulevaisuutta/